Balsu burvji br i Kokari Vienai Zemei kalpojo ie dv i lo iskais Imants un romantiskais Gido, kas vienm r apzin ju ies sava kopsp ka nedal m bu Kad viens ir Saule un otrs M ness Abi br i vienoti k m ris un vienai m zai padev gi kalpi, vien muzik laj zem uzvaro i valdnieki Ar d moniski celsmino u sp ku apvelt ti l deri, p c kuriem tik oti klus b ilgojas sievietes Nelaipojo i diplom ti, kuri iedro in ja v rus nebaid ties sava balss sp ka, dzied t un bag tin ties Dv ubr i Kokari, kuri mudin ja dziedo o latvie u tautu iztaisnot piedien bas saliekto muguru un par d t mums pa iem, cik stipri esam, kad dziedam Divi bezbail gi Gulbenes puikas, kuri pac la latvie u kordzied anas trad ciju k j ras mal izmestu dzintaru un, pie irot neatk rtojam bas sl p jumu, padar ja to par pasaul atpaz stamu spo u, zeltgodalgotu z molu Gr matu papildina Sarm tes M li as un Kristapa Kalna speci li veidots fotoseri ls, k ar fotogr fijas no abu br u person gajiem arh viem Pirmajiem gr matas eksempl riem d van kompaktdisks Sarunas un m zika , kas tapis sadarb b ar Latvijas radio