Osmanl T rk toplumuyla Bat toplumlar aras nda ili kilerin karma k mekanizmas n g z n ne sermeyi ama layan bu eserde, T rkiye nin azgeli mi lik diye nitelendirilen bug nk durumuyla sonu lanan evrim s reci, T rk toplumunu olu turan unsurlar n m cadelesinden do an i dinami i ve bu toplumun teki sosyo ekonomik sistemlerle ili kisinin etki tepkileri i inde g zlemlenmektedirBu a dan bak l nca T rk toplumunun evrimi kimi zaman i dinami in kimi zamansa d dinami in n plana kt bir s re olarak g r l r Bunlardan ilki yeni retim bi imlerine do ru evrimle me amac n g derken ok kere yoluna kan setlere arpar kal r kincisiyse egemenlik alt na al c toplumlar n yarar na i leyen azgeli mi retim bi imleriyle sonu lan r T rk toplumuyla Bat toplumlar aras nda emperyalist ili kileri do uran bu s re , bin y ldan daha gerilere uzanan bir olgunun ifadesidir Bu y zden de T rk toplumunun imdiki durumunu ve gelecekteki evrim imk nlar n kavrayabilmek i in bu olgunun b t n n tan mak gerekirT rkiye zerine yap lan en geni ara t rmalardan biri olarak kabul edilen Azgeli mi lik S recinde T rkiye cilt halinde ilk kez bas ld G zlem y l ndan bu yana, bu konudaki temel kaynaklardan biri olma zelli ini korudu