, inZine ,


10 thoughts on “Polnočný denník

 1. Barborka Barborka says:

  Z tejto knihy m m zmie an pocity dobre, r chlo sa tala, je akoby sondou do ivota mu a s asn ho sveta miestami pr li drz , odha uj ca, ne akan miestami ironick , odv na a erotick Postavy s origin lnymi menami si ob bite, prizn m, e Hysterka a Ranen Labu st li za to Ale ma tak to rodinu, tak si to hod m Bola netypick , odv na a ur ite obrazom dne nej doby pre tanie v ak neu kod.


 2. Diana Diana says:

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


 3. Krocht Ehlundovič Krocht Ehlundovič says:

  M j druh n vrat do ias, ke som Matkina tal v k pe ni v sobotnej pr lohe SME ka ako mlad jemne vygumovan ucho, teda prv riepky literat ryCh apil som po knihe, bo som chcel nie o ahk , o m j opi n mozog by bol schopn bez probl mov prel ska Nespravil som v bec zle Matkin m Bukowsk ho t l i t my, o ividne chlap, eny a komick pirueta stratenej dementnosti, ktor ka d chce tajne pre i aspo ja ve okam ite som sa zasn val ako by som sa pot cal po svete a po en ch Jazyk Matkina je ironick , srandovn , dern a ostr neberie si obr sky pred sta ale tak to m by Nehr sa na intelektu lny trakt t o spenej husi ako metafore na lacn py am v Lidli A to ma na om bav Plus, forma denn ka publikovan v internetovom as ku InZone d va dielu ohromn dynamiku R bal som strany akoby som pil pivo, strana za stranou, poh r za poh rom aspo nelutujem, e som tomu venoval jeden de viac by ma om nalo na p te Takto to je dobre Chytilo ma i to, e neust le sn vam ako si ja budem p sa denn k, no ako kopa in ch be n ch ud , nedostal som sa alej ako k taniu denn kov trag d, ako postavy Maxima, teda Maxim V postate by sa dal be n dni takto pekne zhmotni a to Maxim vie Sna il som si predstavi BA v tom obdob ako to tam vyzeralo, kde sa pohyboval, ak boli v klady obchodov, o udia nosili u ky i irok hip hop nohavice ja som ich nosil Kniha nezabije, ani nikam neposunie asi ako anal ze seba sam ho, ke sa r ti s m domov, o tretej r no, s hlavou plnou existencion lnych my lienok o vlastnom zmysle na tomto svete kus m sa


 4. LuCia LuCia says:

  M a osobne si z skal svoj m sarkastick m poh adom na svet Je to jeho prv kniha a v mojom osobnom rebr ku patr medzi jedny najlep ie


 5. Celo Celo says:

  One long sentence review Nie nie nie nie nie, toto treba ta u ako historick literat ru, z d b, kedy na Slovensku za nal internet a p sa o sexe znamenalo b ra tabu, jasna ka, pre tan dnes, Polno n denn k pr de u om ako jemne origin lnej ia vz ahov literat ra, av ak takto dokonale zachyti pocit, kedy si vo vlastnom ivote neviete n js , pre o by v s mal bavi a z rove nebavi a do toho spr vne uchopi subkult ru Bratislavsk ho no n ho ivota to u inde neza ijete.


 6. Zuzana Zuzana says:

  Jako blog nebo seri l na pokra ov n v asopise to asi funguje, jako ucel text za m v bec V podstat to nem d j Je to o tom, e hlavn hrdina chlast , m sex s r zn mi enami a vrt se ve sv ch povrchn ch du evn ch poryvech Charakter postavy je vykreslen tak, e m velk prsa Za m bohu el to nefunguje ani jako oddechovka Nudila jsem se koda Mexick vlna a L ska je chyba v programe se mi l bily.


 7. Bronislava Bronislava says:

  Ultra ahk tanie do autobusu po as troch kr tkych ciest padlo 20 % textu Prv asti som tala e te ako blog na inzine roku p na 2002, kedy bol Matkin z hadn celebrita a verilo sa, e rodu mu sk ho U vtedy ma Polno n cenn k senn k denn k itate sky neuspokojoval, tak som ho prestala sledova Ale ve mi sa mi p ilo ensk meno jednej postavy Sante.Zhulen Trimin v Ikea keby aj kv li tejto jedinej pr hode, tanie sa oplatilo Goodreads v zva 2018 2 do tan kniha


 8. Rosťa Rosťa says:

  Plytkost tohohle masakru vyva uje fakt, e je ze ivota, ili pln sarkasmu a ironie.Kn e ka je v cucem best of dn noc z den ku individua, kter tak n jak brusl z jednoho trablu do druh ho a u toho se sna zachovat si zdrav rozum Prost v edn radosti a starosti, kter v m leckdy p ipomenou v s sam , snad jen s t m rozd lem, e autor m t ch starost malilinko v c a v mnohem hust m sledu Inu, um lec.


 9. Ивайло [IF Tomeff] Ивайло [IF Tomeff] says:

  , , , .


 10. Ronnie Ronnie says:

  In pirat vna kniha, tan v ase, ke som nie o tak potrebovala.