ista slika Srbije je zbirka tekstova objavljenih na sajtu izdava ke ku e Laguna , nastalih u okviru projekta Blog dan Pored toga ovo je istovremeno i prva knjiga u ediciji elektronskih knjiga Blog dan i prva Lagunina elektronska knjiga Tema prvog Blog dana bila je ekologija Posebno za ovu priliku svi u esnici napisali su po jedan tekst, koji je u decembrugodine objavljen i na Laguninoj blog straniciBlog dan je prvi projekat ove vrste u Srbiji i predstavlja jedinstven primer veb aktivizma u itavom regionu, nastao je iz elje IP Laguna da svojim dvanaestogodi njim iskustvom i poverenjem koje je stekla u zajednici uti e na preuzimanje vlastite i kolektivne odgovornosti u re avanju aktuelnih problema Ovom akcijom eleli smo da autoritet i uticaj pisaca koje oni u ivaju kod italaca iskoristimo u cilju skretanja pa nje na bitne probleme u dru tvu Tako e, i itaoci su mogli da u estvuju u pomenutoj akciji ostavljanjem svojih komentara na blogu i direktnom interakcijom sa autorima Uvereni smo da e ovakav jedinstveni vid komunikacije autora i italaca za iveti na ovim prostorima i bitno i kvalitativno uticati na menjanje na ih navikaBlog dan e se odr avati etiri puta godi nje, uvek e imati drugu temu i skreta e pa nju javnosti na aktuelne dru tvene probleme Nakon zavr etka svakog slede eg Blog dana svi tekstovi bi e objavljivani u elektronskim knjigama, koje e besplatno mo i da se preuzimaju sa Laguninog sajtaAutori tekstova Du an Miklja, Du an Veli kovi , Igor Marojevi , Milisav Popovi , Aleksandar Ili , Dejan Stojiljkovi , Dule Nedeljkovi , Ivana Mihi , Ana Vu kovi , Goran Skrobonja, Vule uri , Ma a Rebi , aklina Ki , Miomir Petrovi , Nikola Malovi , Mirjana ur evi , Lidija Klemen i , Ivana Kuzmanovi , eljko Obrenovi , Sa a Gajovi , Ivan Zlatkovi i Milos K IliAleksandar Ilimajgodine