Denne boken dekkerrs norsk historie Den tar utgangspunkt i det den nordnorske stormannen Ottar p slutten avtallet kalte nordmennenes land , og slutter med dr fte tendenser til et flerkulturelt samfunn i v r tids globaliserte verden Grunnbok i norsk historie er skrevet av fire historikere ved Universitetet i Bergen De samler fremstillingen om hovedtrekk og hovedlinjer i den norske samfunnsutviklingen frem til i dag, og er spesielt opptatt av samspillet mellom demografisk, konomisk, sosial og politisk utviklingProfessor emeritus Knut Helle tar for seg utviklingen fra vikingtiden tilPerioden omfatter b de veksttiden frem til og med h ymiddelalderen, da den f rste norske statsdannelsen tok form, og senmiddelalderen Da gikk Norge inn i nordiske unioner og svartedauden innledet en vending i den konomiske og sosiale utviklingenProfessor St le Dyrvik beskriver Norge under foreningen med Danmark fratilHan viser hvordan det tidlig moderne norske samfunnet gjennomgikk en omfattende og vekstpreget utvikling i l pet av disse knapperene Begivenhetene i det dramatiske retinnebar overgangen fra autorit rt enevelde til demokrati Professor emeritus Edgar Hovland skriver om gjenreisingen av Norge som stat, nasjonsbyggingen og den politiske, sosiale og konomiske moderniseringsprosessen i periodenProfessor Tore Gr nlie analyserer velstandsutviklingen fratil v re dager og politiske, konomiske og internasjonale forutsetninger for den Sentralt i fremstillingen er sp rsm let om liberaliserings og globaliseringsprosesser de siste ti rene har endret Norge