T rkiye Tarihi, O uz Akkan ile Sina Ak in iny l nda olu turduklar bir tasar n n ve uzunca bir al ma ve haz rl k d neminin r n d r T rkiye Tarihiciltten olu maktad r Her ciltte, d nemin siyaset, iktisat, d nce, mimarl k ve sanat tarihleri ayr b l mlerde incelenmektedirCilt Osmanl Devleti ncesindeki T rkleri ele almaktad rCilt Osmanl Tarihiniy l na de in g zden ge irmektedirCilt y llar n kaps yorCilt d nemini inceliyorCilt d nemini, yani imdiki T rkiye yi ele al yor Sina Ak in yazarlar kadrosunu olu turmu ve yay n y netmenli ini stlenmi tir Siyaset Tarihi b l mlerinin yazarlar mit Hassan, Metin Kunt, Sina Ak in, Mete Tun ay, Cemil Ko ak, Hikmet zdemir, B lent Tan r d r ktisat Tarihi b l mlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazm lard r D nce Tarihi b l mleri mit Hassan, H seyin Yurdayd n, Sina Ak in, Selahattin Hilav, Murat Kato lu taraf ndan kaleme al nm t r Mimarl k ve Sanat tarihi b l mlerinin tek yazar Ayla dekan d r Sina Ak in T rkiye Tarihi nin amac n yle a klamaktad r T rkiye de okullarda ve niversitelerde okutulan tarih genellikle y zeysel bir tarihtir Okullarda renciler i in tarih en ekilmez, ezbere dayal , anlams z ders durumundad r niversite tarih b l mlerinin puanlar , yani tarih ili e ra bet, ok d kt r Tarih, bir oklar m z n g z nde ger e in ara t r laca , heyecan verici bir bilim dal de il, kabul edilmi belirli ideolojik ya da siyasal tutumlar destekleyecek kan tlar n derlenece i bir alandan ibarettir te biz, bu kitab n, lkemiz tarih ili ini hal i pur melalinden kurtarmaya belki m tevazi bir katk s olur diye d nd k Elinizdeki bu cilt, d nemi tarih i in vazge ilmez bir kaynak niteli indedir Yak n ge mi in karma kl na k tutaca na inan yoruz Yay n Evinin Sitesinden Al nm t r


10 thoughts on “Çağdaş Türkiye 1908-1980

  1. G. Caner Malatya G. Caner Malatya says:

    T rkiye tarihini renmek i in en iyi kitaplardan biri.