T rkiye ninY ll k ktisadi Tarihi hem kapsad d nem hem de i erik ve vurgular ile, iktisadi tarihimize farkl bir yakla m hedefliyorOsmanl T rkiye iktisat tarih ili inin nde gelen isimlerinden Prof Dr evket Pamuk un bu son al mas n n nemli bir zelli i sony l birlikte ele almas T rkiye iktisadi tarih ili indey zy l iley zy l s k s k birbirlerinden kal n duvarlarla ayr ld Oysa Osmanl dan Cumhuriyet e ge i s recinde nemli siyasal de i iklikler ger ekle irken, iktisadi a dan nemli s reklilikler de ya anm t Bu s rekliliklerin bir b l m Osmanl ge mi inden, bir b l m de Sanayi Devrimi sonras nda d nya l e inde ortaya kan geli melerden kaynaklan yordu Bu nedenle Pamuk, sony l bir b t n olarak ele al yor ve bug nk T rkiye ekonomisinin kimi zelliklerinin k kenleriniy zy ldaki d n mlerde ar yorKitap ayr ca ekonomilerin uzun d nemli geli mesini de erlendirirken temel l tler olarak, bir yandan ki i ba na gelir art lar n ya da iktisadi b y meyi, te yandan da sa l k ve e itim boyutlar yla insani geli meyi ve b l m ne kar yorYazar, nce ayr nt l veriler kullanarak sony lda T rkiye de iktisadi b y menin d nya ortalamalar na yak n ama onlar n biraz zerinde, buna kar l k insani geli menin d nya ortalamalar n n alt nda kald n ortaya koyuyor Daha sonra da T rkiye de uzun vadeli iktisadi geli menin ni in d nya ortalamalar n n zerine kamad n sorguluyor Bu sorular n sadece iktisatla s n rl bir er evede yan tlanamayaca n n alt n izen Pamuk, daha doyurucu yan tlar i in toplumsal ve siyasi yap lar n da dikkate al nmas gerekti ine i aret ediyor ve iktisadi geli menin nihai nedenleri olarak kabul edilen kurumlar n T rkiye deki zelliklerini ve i leyi lerini inceliyorProf Dr evket Pamuk Bo azi i niversitesi Atat rk Enstit s ve Ekonomi B l m retim yesidir T rkiye de ve yurtd nda pek ok niversitede ders veren Pamuk, y llar aras nda London School of Economics de retim yeli i yapt ve ayn niversitedeki a da T rkiye al malar K rs s n y netti y llar aras nda Avrupa ktisat Tarihi Derne i nin ba kanl n yapt imdi de Asya ktisat Tarihi Derne i nin ba kan ve European Review of Economic History dergisinin edit r olan Pamuk, Bilim Akademisi ve Avrupa Bilimler Akademisi yesidirOsmanl T rkiye, Ortado u ve Avrupa iktisadi tarihi zerine e itli dillerde pek ok makale de yay nlayan Pamuk un kitaplar ndan baz lar yle Osmanl Ekonomisinde Ba ml l k ve B y me,, Osmanl T rkiye ktisadi Tarihi, Osmanl mparatorlu u nda Paran n Tarihi, stanbul ve Di er KentlerdeY ll k Fiyatlar ve cretler, Osmanl Ekonomisi ve Kurumlarve Osmanl dan Cumhuriyete K reselle me, ktisat Politikalar ve B y me Ayn eyler o u zaman tekrar edilmi bazen okumadan ge ebiliyorsunuz Ama evket Pamuk hocam z temiz bir dille a k a k anlatm her eyi T rkiye ekonomisini renmeye yeni ba layanlar i in ideal bir kitap oldu unu d n yoru. Korkut Boratav in sikici kitabina alternatif olarak okunabilir Yazar ekonomiden pek anlamayan birine anlatir gibi anlatmis hadiseleri, bu yuzden turk ekonomi tarihini arastiranlar icin guzel bir baslangic olabilir. Ozet ve cok iyi toparlanmis bir kitap Ozellikle dunya ile karsilastirilan gelismislik rakamlari ve aciklamalari cok rahat anlasiliyor Hem tarihi hem guncel ekonomi ve sanayi tarim konusunda cok guzel bilgiler var 101 icin ve konulari ilgisi olanlar icin tavsiye ederim. Okuyal 2 y l ge ti ama ok severek okudu um bir iktisadi tarih kitab yd. Gereksiz tekrarlara ve slup noksanl na ra men T rkiye nin son 200 y ll k iktisat tarihinin iyi bir toparlamas. Olduk a derli toplu ekilde ekonomist olmayanlar n anlayabilece i bir dilde yaz lm Genel er eveyi ok ba ar l ekilde ifade ediyor T rk ekonomisinin ge mi i ve hatta gelece i zerine fikir edinmek i in zengin kaynak as yla birlikte nemli bir ba vuru kayna olarak g r lebilir.