Its dot to dot gone wild in this latest addition to the series, as author Thomas Pavitte sets out to explore the animal kingdom Enjoy bringing your favourite animals to life with TheDot to Dot Book Animals, featuring popular pets such as cats and dogs, as well as the exotic beasts of feathers, fur, and scales Withincredible drawings for you to complete at home each consisting of no fewer than a thousand dots youll discover the unique pleasure and satisfaction that comes from joining dots Best of all, the fun doesnt end with the last dot joined, because the perforated pages make it easy to tear out your drawing, rewarding you with a brilliant piece of art that you yourself had a hand in creating


10 thoughts on “The 1000 Dot-to-Dot Book: Animals

  1. Wybredna Maruda Wybredna Maruda says:

    Zacz o si od kreatywnej destrukcji Nast pnie, przechodz c przez kolorowanki dla doros ych, doszli my do bezproduktywnego czenia kropek Ale czy na pewno to tylko kropki 1000xPo cz Kropki to cykl ksi ek dla starszych i m odszych Do tej pory okaza y si Zwierz ta oraz Arcydzie a Jak mo emy domy li si po tytule, tym razem b dziemy mieli okazj bawi si w czenie kropek, co za pewne przypomni nam lata m odo ci Jednocze nie dobrze BY m odym, a przynajmniej mie wzrok jak m ody b g, Zacz o si od kreatywnej destrukcji Nast pnie, przechodz c przez kolorowanki dla doros ych, doszli my do bezproduktywnego czenia kropek Ale czy na pewno to tylko kropki 1000xPo cz Kropki to cykl ksi ek dla starszych i m odszych Do tej pory okaza y si Zwierz ta oraz Arcydzie a Jak mo emy domy li si po tytule, tym razem b dziemy mieli okazj bawi si w czenie kropek, co za pewne przypomni nam lata m odo ci Jednocze nie dobrze BY m odym, a przynajmniej mie wzrok jak m ody b g, poniewa czeka na nas, dos ownie, tysi c punkt w do po czenia A to naprawd , naprawd wiele Ca e szcz cie, wydawnictwo Insignis wydrukowa o kolorowanki na du ym papierze 26 cm x 35 cm plakat 48 cm x 35 cm , wi c obrazki nie s wyj tkowo zminiaturyzowane Do tego ka da kolejna setka cyferek zaznaczona jest innym kolorem, by u atwi nam odszukiwanie punkt w Kolejnym plusem jest jednostronny druk, wi c nie musimy si martwi , e zniszczymy obrazek na odwrocie, a tak e mo liwo atwego wydarcia kartek, co wi e si z bardziej komfortow prac czy p niejszym oprawieniem i powieszeniem na cianie naszego dzie a.Wiem, co wi kszo z Was sobie my li i pewnie ja te pocz tkowo tak my la am Po co to Po co mam wysila wzrok i czy jakie kropki Nie widz w tym nic wyj tkowego Ot b dne my lenie, moje drogie Watsony Przecie nie musimy JEDYNIE po czy tych kropek Z t ksi eczk mo emy zrobi co wi cej Tak jak pokazywa am Wam prac TUTAJ, z czeniem kropek r wnie mo na pobudza swoj kreatywno i zdolno ci plastyczne Wystarczy, e nie poprzestaniemy na o wkowym czeniu, a dodamy co od siebie, co dorysujemy, dokleimy, mo e nawet zmienimy i pokolorujemy Wtedy praca wygl da zupe nie inaczej, a i my czujemy si dumni i spe nieni, bo stworzyli my dzie o, kt rego nikt inny nie ma wyj tkowe i jedyne w swoim rodzaju.Od razu m wi tak e, e czenie kropek wymaga cierpliwo ci, kt r sama niejednokrotnie traci am, nie mog c odnale kolejnego punktu Co wi cej po d u ej pracy zaczyna mota nam si w g owach Osobi cie nie mog am sobie przypomnie , jaka liczba jest po 729, a innym razem patrzy am na cyfr i stwierdza am, e jest jaki b d, e przecie pi tka tak nie wygl da M j wzrok ju nigdy nie b dzie taki sam, ale dla efekt w warto.http secret books.blogspot.com 2016


  2. Shannon Fay Shannon Fay says:

    Doing these is so much fun I can t get enough of these books, and I d happily pay forof them I certainly hope they keep publishing new ones, because I will buy them ALL Seriously, the child in me that loves doing crossword puzzles and dot to dot and colouring and all that ADORES these All the stars, because these books are super fun.My only complaint is that sometimes the dots are small and hard to see the colour coding helps with that And on occasion, lines will cross over each oth Doing these is so much fun I can t get enough of these books, and I d happily pay forof them I certainly hope they keep publishing new ones, because I will buy them ALL Seriously, the child in me that loves doing crossword puzzles and dot to dot and colouring and all that ADORES these All the stars, because these books are super fun.My only complaint is that sometimes the dots are small and hard to see the colour coding helps with that And on occasion, lines will cross over each other and hide the numbers, though that s really only an issue if you re me i.e., do these in black ink that covers the coloured numbers, and you just can t help yourself and you do the numbers out of order The black ink thing necessitates jumping to a different chunk of numbers though, because if you go in order, your hand can smudge the ink and make the picture a total mess


  3. Nicola Nicola says:

    Aimed at adults or at least those old enough to join 1000 dots reliably , this is the book you wished you had when you were about ten and kids dot to dot books were getting boring And yes, it is as good as the book you imagined As with Pavitte s other dot to dot books, this book is printed on nice paper that takes pen, pencil or Sharpie without smearing or soaking through Each of the pages is perforated, so the drawings can be removed and displayed The dots change colour every 100 dots, so y Aimed at adults or at least those old enough to join 1000 dots reliably , this is the book you wished you had when you were about ten and kids dot to dot books were getting boring And yes, it is as good as the book you imagined As with Pavitte s other dot to dot books, this book is printed on nice paper that takes pen, pencil or Sharpie without smearing or soaking through Each of the pages is perforated, so the drawings can be removed and displayed The dots change colour every 100 dots, so you will not go insane trying to find the next number.The pictures in this book are portraits of animals, and are iconic images that will be easily recognisable once completed Don t forget to stand well back from your finished drawing it looks amazing