Drauga siev nedr kst iem l ties Rom n galvenais varonis ilgi neatz stas sev, izvair s un tom r j tas izlau as Vai m lest bai lemts piepild ties K veidosies draugu savstarp j s attiec bas K da ir v rie a j tu att st bas anatomija