در این کتاب پس از واگشایی مفهوم رمز و ارائه ی نمونه های گوناگونی از آن در فرهنگ و ادب و هنر جوامع گوناگون، تفاوت های آن با تمثیل نشان داده شده و نقش و سهم هریک از این دو در بیان وجدانیات و تجارب عرفانی و باطنی و واردات قلبی و تصویر عالم ماورا که به زبان عقل برهانی بیان شدنی نیستند وصف شده است نیز با زدودن این تصور نادرست که رمزپردازی را فقط در قلمرو ادب می توان یافت، از جلوه ها و کاربرد نظام رمز در معماری و نگارگری و مینیاتور و نحوه ی برگزاری آیین های عبادی و جشن ها و جامه پوشی ویاد می شودبخشی از کتاب نیز درباره ی رابطه ی قداست، به مفهوم تجلی عالم مینو و فوق بشری ، با هنر استهنر قدسی با نقوش انتزاعی و تصویر طبیعت و عناصری چون آب و آتش و بازی با حجم و نور و ظلمت، حال و هوایی روحانی بر می انگیزد چنان که گویی از عالم غیب و قداست نشانی دارد، و از نمونه های ان در اعصار گذشته و نیز معاصر در این کتاب سخن رفته است


10 thoughts on “رمزاندیشی و هنر قدسی